Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti UNIO Consulting s.r.o.

Platné od 1.6.2015
1. Software ako službu poskytuje spoločnosť UNIO Consulting s.r.o., so sídlom Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 45 937 214 (ďalej aj „poskytovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.rezervujsi.sk.

2. Software ako služba (ďalej aj „SaaS“) je poskytovaná fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám na internetovej stránke www.rezervujsi.sk, a to v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Súčasťou SaaS je aj mobilná aplikácia s názvom „RezervujSi.sk“, na ktorej používanie sa primerane vzťahujú tieto VOP.

3. Poskytovateľ poskytuje SaaS za cenu, ktorej výška je uvedená v aktuálnom cenníku poskytovateľa. Fyzické alebo právnické osoby si môžu k SaaS z ponuky poskytovateľa objednať príslušný balíček doplnkových služieb (ďalej aj „doplnkové služby“), pričom doplnkové služby sú poskytovateľom spoplatnené v zmysle jeho aktuálneho cenníka.

4. SaaS je určená fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám, ktoré prostredníctvom SaaS zabezpečujú prezentáciu a organizovanie nimi poskytovaných služieb pre svojich vlastných zákazníkov, pričom týmto zákazníkom je umožnený prístup k SaaS, a to za podmienok uvedených v samostatných pravidlách („Všeobecné podmienky používania portálu www.rezervujsi.sk pre registrovaných užívateľov“).

Vznik zmluvného vzťahu

5. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len „odberateľ“) vzniká vytvorením užívateľského účtu odberateľa prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke poskytovateľa www.rezervujsi.sk a následnom overení registračného formulára, telefónneho čísla odberateľa a potvrdení súhlasu odberateľa s týmito VOP. (ďalej aj „registrácia odberateľa“).

Účet na www.rezervujsi.sk

6. Odberateľ SaaS a podľa výberu odberateľa aj príslušnej doplnkovej služby/služieb, má po registrácii k dispozícii webové rozhranie (ďalej aj „užívateľský účet“).

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o službe odberateľa za účelom verného predstavenia služby a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov pre zákazníkov odberateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
8. V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov odberateľ udeľuje súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, e-mailová adresa spoločnosti, telefónne číslo spoločnosti), a to pre nižšie stanovený účel. Tento súhlas odberateľ udeľuje pre všetky údaje uvedené v registračnom formulári, a to minimálne po celú dobu používania SaaS odberateľom, resp. počas existencie registrovaného užívateľského účtu odberateľa. Odberateľ sa oboznámil so všetkými vyplnenými časťami registračného formulára, všetky údaje sú presné a pravdivé a odberateľ ich poskytuje dobrovoľne

Účel spracovania osobných údajov

9. Všetky údaje uvedené v registračnom formulári sú zhromažďované a spracované výhradne pre účely poskytnutia SaaS a taktiež k zasielaniu obchodných ponúk poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, resp. tretích osôb, a to prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to do času, pokiaľ odberateľ priamo a účinne zašle poskytovateľovi/správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, resp. tretích osôb naďalej zasielané. Sumarizované údaje môžu byť použité poskytovateľom alebo treťou osobou pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu poskytovateľa/tretej osoby alebo pre účely ďalšieho marketingového spracovania. Odberateľ udeľuje poskytovateľovi alebo jeho obchodnému partnerovi, resp. tretej osobe, súhlas so zasielaním obchodných ponúk podľa tohto bodu VOP.

Prehlásenie poskytovateľa ku spracovaniu osobných údajov
10. Poskytovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich jedine s v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci poskytovateľa alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s poskytovateľom a ďalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to po skončení pracovného pomeru alebo ukončení prác.

Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
11. Poskytovateľ poskytuje SaaS vrátane doplnkových služieb odberateľom, t. j. poskytovateľ je dodávateľom software, ktorý poskytuje odberateľom ako službu. Odberatelia si prostredníctvom software zabezpečujú prezentáciu a organizovanie nimi poskytovaných služieb pre svojich vlastných zákazníkov a sú teda v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom (informačného systému) v prípade, ak spracúvajú aj osobné údaje svojich zákazníkov. Poskytovateľ upozorňuje odberateľa, že v prípade, ak bude prostredníctvom SaaS spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov, je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

13. Zo strany poskytovateľa nedochádza u odberateľa k žiadnemu systematickému získavaniu a spracovávaniu osobných údajov, a to ani v prípadoch, ak odberateľ poskytne poskytovateľovi náhľad alebo prístup do SaaS za účelom jednorazovej analýzy pre potreby technickej, servisnej, resp. užívateľskej podpory. Všetky osobné údaje, ku ktorým sa môže poskytovateľ pri vykonávaní takejto činnosti prípadne dostať, sú získané náhodne, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Po ukončení jednorazového úkonu sú dáta a prípadné náhodne získané osobné údaje poskytovateľom bez zbytočného odkladu zlikvidované, pričom nedochádza ani k žiadnej forme archivácie a vykonávaniu iných spracovateľských operácií.

Udelenie súhlasu s elektronickou fakturáciou
14. Odberateľ ako príjemca faktúr, akceptáciou týchto VPP udeľuje poskytovateľovi písomný súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme (§ 71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.). Vydanie a prijatie elektronickej faktúry je zabezpečené prostredníctvom umiestnenia faktúry na bezpečnej web stránke poskytovateľa ako vyhotoviteľa faktúry. Poskytovateľ posiela odberateľovi oznámenie o vyhotovení faktúry formou e-mailu alebo
SMS správou a odberateľ na základe použitia prihlasovacieho čísla a hesla, za účelom preukázania svojej totožnosti na web stránke poskytovateľa, získa prístup k vyhotovenej faktúre. Integrita údajov zaslaná odberateľovi je zaručená počas komunikačnej výmeny. Elektronická faktúra, ktorou bude poskytovateľ odberateľovi fakturovať ceny za SaaS a doplnkové služby, bude umiestnená v užívateľskom účte odberateľa a uložená v priečinku „Faktúry“.

Platobné podmienky
15. Poskytovateľ poskytuje odberateľovi SaaS a príslušný balíček doplnkových služieb za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku poskytovateľa a zároveň poskytuje odberateľovi, ktorý cenu za SaaS a príslušný balíček uhradil, užívacie práva počas doby, za ktorú odberateľ uhradil cenu za SaaS a príslušný balíček doplnkových služieb v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa.

16. Odberateľ môže cenu za doplnkové služby uhradiť aj prostredníctvom Tatrabanka CardPay/ComfortPay platieb (bod 18 VOP).

17. Zaplatením ceny za SaaS a doplnkové služby sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

18. Poskytovateľ prehlasuje, že SaaS ako aj doplnkové služby poskytuje bez právnych nedostatkov, a že je oprávnený poskytnúť užívacie práva na SaaS a doplnkové služby. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bezchybný prístup na ním poskytovaný SaaS a doplnkové služby je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: internetové prehliadače Internet Explorer 9.x a vyšší, Mozilla Firefox aktuálna verzia, Chrome aktuálna verzia, Opera aktuálna verzia. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú odberateľovi zverejnením nesprávnych alebo neúplných informácií na internetovej stránke www.rezervujsi.sk.

19. Odberateľ môže cenu za SaaS a doplnkové služby uhradiť aj prostredníctvom Tatrabanka CardPay/ComfortPay platieb, a to za nasledovných podmienok:
19.1. V prípade, že odberateľ bude uhrádzať cenu za SaaS a doplnkové služby prostredníctvom Tatrabanka CardPay/ComfortPay platieb, odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ide o opakované inkasné platby, pričom výška platby bude v súlade s cenníkom poskytovateľa (t. j. napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.)
19.2. Odberateľ zaškrtnutím políčka „súhlasím s úhradou prostredníctvom Tatrabanka CardPay/ComfortPay“ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v bode 19.1 týchto VOP, na základe ktorého súhlasí s tým, aby sa takéto platby pravidelne z jeho účtu strhávali.
19.3. Odberateľ je oprávnený pravidelné inkasné platby Tatrabanka CardPay/ComfortPay zrušiť, a to tak, že si v užívateľskom rozhraní SaaS zvolí „zrušiť službu“.
19.4. Po vykonaní úhrady ceny za SaaS a doplnkové služby prostredníctvom Tatrabanka CardPay/ComfortPay platieb odberateľom, bude odberateľovi na jeho užívateľskom účte umiestnená elektronická faktúra, ktorá bude uložená v priečinku „Faktúry“.

20. Odberateľ je zároveň oprávnený vykonať zmenu ním zvoleného SaaS vrátane príslušného balíka doplnkových služieb, pričom na túto zmenu sa budú vzťahovať nasledovné podmienky:
20.1. Pri prechode odberateľa na drahší balík SaaS a doplnkových služieb sa aktuálny balík SaaS a služieb v rámci SaaS zruší a odberateľovi bude aktivovaný ním zvolený balík SaaS a doplnkových služieb.
20.2. Pri prechode odberateľa na lacnejší balík SaaS a doplnkových služieb, odberateľom požadovaná zmena bude v rámci SaaS vykonaná až začiatkom nového fakturačného obdobia, t. j. lacnejší balík SaaS a doplnkových služieb bude zrušený ku koncu fakturačného obdobia a zároveň bude aktivovaný nový balík SaaS a doplnkových služieb.

Rozsah užívania SaaS a doplnkových služieb
21. Odberateľ má právo SaaS a doplnkové služby užívať pre svoju potrebu za účelom, na ktorý boli SaaS a doplnkové služby navrhnuté (prezentáciu a organizovanie služieb poskytovaných odberateľom pre ich vlastných zákazníkov). Spôsob užívania SaaS a doplnkových služieb je ďalej definovaný aj prostredníctvom licenčnej zmluvy.

22. Odberateľ nie je oprávnený využívať SaaS a doplnkové služby k zriadeniu vlastnej činnosti, ktorá by bola svojou povahou konkurenčnou činnosťou k činnosti poskytovateľa. Zriadenie alebo vykonávanie takejto činnosti je považované za závažné porušenie povinností odberateľa, ktoré bez ďalšieho zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy.

23. Odberateľ nesmie využívať SaaS a doplnkové služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva poskytovateľa alebo tretích strán, mohol by zapríčiniť znevýhodnenie ostatných odberateľov pri využívaní zdieľaných prostriedkov, mohol by viesť k porušeniu alebo poškodeniu prevádzky SaaS a doplnkových služieb. Za závažné porušenie povinnosti odberateľa je považovaný hlavne pokus o narušenie bezpečnosti nepretržitej prevádzky SaaS a doplnkových služieb.

Licenčné podmienky SaaS a doplnkových služieb
24. Odberateľ uskutočnením svojej registrácie na internetovej stránke www.rezervujsi.sk súhlasí s nasledujúcimi licenčnými podmienkami k software spoločnosti UNIO Consulting s.r.o.:
24.1. Spoločnosť UNIO Consulting s.r.o. je poskytovateľom a vlastníkom majetkových práv k software „SaaS rezervujsi.sk“ ako aj jeho doplnkovým službám (ďalej spolu aj ako „software“). Software je chránený autorským právom a obsahuje špecifické know-how poskytovateľa a je súčasťou obchodného tajomstva poskytovateľa. Ak odberateľ s licenčnými podmienkami nesúhlasí, registráciu na internetovej stránke www.rezervujsi.sk nevykoná.

24.2. Registrovaný odberateľ (ďalej aj „nadobúdateľ“), ktorý za SaaS a doplnkovú službu/služby uhradí cenu vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku poskytovateľa, sa stáva počas obdobia, za ktoré boli cena za SaaS a doplnkové služby odberateľom uhradené, vlastníkom nevýhradnej licencie a získava oprávnenie SaaS a doplnkové služby užívať. Nadobúdateľ nemá povinnosť licenciu využiť a je poskytovaná bez územného obmedzenia počas doby, za ktorú odberateľ uhradil cenu za SaaS a doplnkové služby. Zánikom odberateľa ako nadobúdateľa neprechádza právo licenciu užívať na jeho právneho nástupcu.
24.3. Právom používať software sa rozumie nerušené užívanie software pre vlastnú potrebu nadobúdateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním software.
24.4. Odberateľ ako nadobúdateľ licencie nie je oprávnený licenciu poskytnúť tretej osobe, a to ani čiastočne, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu poskytovateľa. Nadobúdateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom zisťovať princípy vnútorného (programového) fungovania software, za účelom získania presných algoritmov, postupov, zdrojových kódov alebo iných programových prostriedkov, pričom týmto sa rozumie hlavne vykonávanie reverzného inžinieringu software a pod.
24.5. V prípade požiadaviek na zmenu software (napr. príslušných doplnkových balíkov služieb), ktorá má charakter zmeny parametrov súvisiacich s licenčnými podmienkami, napríklad rozšírenie funkcionality SaaS o nové moduly alebo komponenty (napr. aktivácia alebo zmena doplnkových balíkov služieb) , navýšenie počtu licencovaných produktov, navýšenie počtu oprávnených odberateľov a pod. (ďalej len „rozšírenie licencie“), je táto zmena vyúčtovaná a špecifikovaná v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa a nadobúda platnosť okamihom úhrady ceny užívateľom/nadobúdateľom za SaaS a doplnkové služby na účet poskytovateľa.
24.6. Rozšírením licencie sa tiež rozumie zriadenie práva na nové verzie software v rámci princípu údržby a aktualizácie produktu a zabezpečenie podpory s garantovanými parametrami.
24.7. Poskytovateľ má právo licenciu obmedziť alebo úplne zrušiť v prípade, že nedôjde k úhrade odmeny za príslušné fakturačné obdobie.

Poskytnutie podpory
25. Služba podpory je poskytovaná na emaily: podpora@rezervujsi.sk

Poskytnutie aktualizácie SaaS
26. Služba aktualizácie spočíva vo vytvorení a nasadení alebo uvoľnení novej, opravenej verzie SaaS a jej poskytnutí odberateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vytvárať, nasadzovať a uvoľňovať aktualizácie podľa vlastného uváženia.

Dostupnosť SaaS
27. Dostupnosťou SaaS sa rozumie schopnosť SaaS reagovať na www adrese na jednotlivé http požiadavky odberateľa v rozumnom čase. Dostupnosť SaaS pre jednotlivé obdobie sa vypočíta ako z doby (ne)dostupnosti a celkovej doby obdobia a udáva sa percentách, pričom do tejto doby nedostupnosti sa nezapočítava obdobie odstávky www adresy z dôvodu jej údržby, ako aj nedostupnosť www adresy z dôvodu útoku z internetu a pod. Predpokladaná dostupnosť SaaS by mala byť 90% ročne.


Odstávka a výpadky SaaS
28. Odstávkou služby sa rozumie situácia, kedy poskytovateľ služby vedome a plánovane vypne SaaS, ktorý je v dôsledku tohto čiastočne či celkom nedostupný za účelom napr. vykonania údržby systému, aktualizácie na novú verziu systému, zmeny v konfigurácii a podobne, ktoré nie je technicky možné alebo bezpečné vykonať počas prevádzky SaaS. Plánované odstávky sa nezapočítavajú do hodnoty dostupnosti služby za dané obdobie. Poskytovateľ má povinnosť informovať odberateľa o plánovaných výpadkoch najmenej 24 hodín vopred pomocou správy zaslanej na jeho e-mail a do jeho užívateľského účtu.

29. Výpadkom SaaS sa rozumie situácia, kedy SaaS nie je nedostupný. Nedostupnosť SaaS znamená, že SaaS pri pokusoch odberateľa vstúpiť na www adresu SaaS sú opakovane zobrazované chybové hlásenia prehliadača typu „Nedá sa spojiť so vzdialeným serverom“, služba nevykreslí obsah stránky alebo server vypisuje chybové HTTP hlásenia (kód chyby 500, 503, 404) po dobu dlhšiu ako 10 minút. Celková dĺžka výpadku sa nezapočítava do hodnoty dostupnosti služby za dané obdobie.

Reklamácia
30. Odberateľ má právo reklamovať službu alebo software, a to v lehote bez zbytočného odkladu po zistení chyby. V prípade nedostupnosti služby je nutné uviesť obdobie, kedy k nedostupnosti došlo. Poskytovateľ má právo vykonať šetrenie reklamácie spôsobom vylučujúcim výpadok na strane internetového pripojenia odberateľa (interný monitoring služby, serverové logy a pod.) a takúto reklamáciu zamietnuť ako neoprávnenú. Odberateľom uplatnená reklamácia musí byť zrozumiteľná a musí obsahovať potrebné informácie pre identifikáciu konkrétnej služby. Reklamácia musí byť poskytovateľom vybavená bezodkladne, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia odberateľom. Reklamáciu služby je potrebné zaslať na e-mail: podpora@rezervujsi.sk, alebo písomne na adresu poskytovateľa.

Jednostranná zmena obchodných podmienok
31. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť tieto VOP, ako aj cenu za SaaS a jednotlivé balíčky doplnkovej služby, poskytnutie služby zálohy užívateľských dát a podobne. V rámci propagácie predaja SaaS a služieb poskytovaných na www.rezervujsi.sk je poskytovateľ zároveň oprávnený, nie však povinný, poskytnúť odberateľovi zľavu z ceny SaaS a jednotlivých balíčkov doplnkových služieb, služieb zálohy užívateľských dát, prípadne poskytnúť SaaS alebo jednotlivé vybrané služby bezodplatne.

Zasielanie technických systémových notifikácií a obchodných oznámení
32. Odberateľ udeľuje súhlas so zasielaním potrebných systémových správ, ktoré budú zasielané prostredníctvom SaaS a e-mailom (upozornenia na prekročenie kvót, oznámenia o stave SaaS, výpadkoch alebo iných administratívnych správ), správ z oddelenia podpory, a taktiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Ukončenie služby
33. V prípade, ak odberateľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v týchto VOP, poskytovateľ má právo okamžite skončiť poskytovanie SaaS a doplnkových služieb.

34. Ukončenie poskytovania príslušnej doplnkovej služby nemá za následok ukončenie zmluvného vzťahu.

Ukončenie zmluvného vzťahu a zatvorenie užívateľského účtu.
35. Odberateľ môže ukončiť zmluvný vzťah, a to tak, že si v užívateľskom rozhraní SaaS zvolí „uzatvorenie účtu“. Uzatvorením užívateľského účtu odberateľ automaticky stráca možnosť užívať SaaS ako aj prípadné doplnkové služby, pokiaľ boli aktivované. Účet užívateľa je možné zatvoriť jedine v prípade úhrady všetkých záväzkov odberateľa voči poskytovateľovi.

Vylúčenie zodpovednosti a náhrada škody.
36. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť poskytovanie SaaS ako aj doplnkových služieb v prípade, že tým odvráti vznik škody alebo zabráni trvaniu vzniku škody poskytovateľovi, odberateľovi alebo tretím stranám.

38. Poskytovateľ nie je zodpovedný za mimoriadne, nepredvídateľné a nezavinené udalosti spôsobené tzv. vyššou mocou (vis maior), napr. živelná pohroma, revolúcia, vojna, policajné vyšetrovanie, výpadok cloudových služieb subdodávateľa poskytovateľa, útok na služby portálu www.rezervujsi.sk a pod.

39. V prípade prerušenia poskytovania SaaS a doplnkových služieb z dôvodu oneskorenej úhrady poplatku za SaaS a doplnkovú službu, nezodpovedá poskytovateľ za prípadné vzniknuté škody spôsobené napríklad stratou užívateľských dát, alebo nedostupnosťou SaaS a doplnkovej služby.

40. Odberateľ berie na vedomie, že vzhľadom k povahe služby (webová aplikácia verejne dostupná prostredníctvom internetu), nie je možné požadovať náhradu škody za únik citlivých dát vložených (umiestnených) do SaaS. V prípade, že odberateľ s vyššie uvedeným nesúhlasí, nesmie do služby citlivé dáta vôbec umiestňovať alebo môže používanie SaaS ukončiť.

41. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku straty alebo odcudzenia prístupových údajov k užívateľskému účtu odberateľa.

Nahrávaný obsah
42. Odberateľ zodpovedá za všetky dáta, ktoré do SaaS a doplnkovej služby vkladá, resp. nahráva, pričom takto nahraté dáta odberateľom musia byť legálne a ich obsah nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi na území SR. Odberateľ nesmie do SaaS nahrávať obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi; obsahuje erotickú/pornografickú tematiku; obsah, ktorý podnecuje k etnickej či rasovej neznášanlivosti; obsah, ktorý je spôsobilý akýmkoľvek negatívnym spôsobom zasiahnuť do základných ľudských práv a slobôd, ako aj zasiahnuť do dobrej povesti právnických osôb, vrátane obsahu, ktorý môže mať znaky nekalosúťažného konania. Porušenie povinností odberateľa uvedených v tomto bode VOP bez ďalšieho zakladá práva poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy, titulom jej podstatného porušenia, a to bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody, prípadne akýchkoľvek iných náhrad.

Monitoring služby
43. Poskytovateľ si vyhradzuje právo monitorovania aktivít odberateľa súvisiacich s užívaním SaaS.

Povinnosti poskytovateľa
44. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať SaaS pred narušením jeho prevádzky treťou stranou alebo niektorým odberateľom. V prípade situácie, keď sa dostane do vzájomného konfliktu riešenie bezpečnosti a rozsahu ponúkaných služieb prostredníctvom SaaS, má prednosť bezpečnosť poskytovania služby.

Povinnosť odberateľa
45. Odberateľ sa zaväzuje platiť riadne a včas cenu za SaaS a doplnkové služby.

46. Odberateľ je povinný zabezpečiť prístupové údaje k užívateľskému účtu pred stratou, zneužitím a prístupom tretích osôb, a za týmto účelom prijať všetky nevyhnutné opatrenia.

47. Odberateľ má povinnosť pravidelne kontrolovať stav svojho užívateľského účtu pre prípad, že správy zasielané na e-mail odberateľa nebudú doručené.

48. Odberateľ má povinnosť zaistiť dodržiavanie týchto VOP u všetkých jeho užívateľov, ako napr. zamestnancov a pod.

Sankcie
49. Pre prípad porušenia povinnosti odberateľa, uhradiť poskytovateľovi riadne a včas cenu za SaaS a objednaný balík doplnkových služieb, má poskytovateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania zo splnením povinnosti odberateľa zabezpečenej zmluvnou pokutou podľa tohto bodu VOP.

50. Poskytovateľ má právo účtovať odberateľovi poplatok za každú samostatnú upomienku k úhrade po lehote splatnosti vo výške 10 EUR. Neuhradenie ceny za SaaS a/alebo neuhradenie ceny za doplnkové služby v lehote ich splatnosti, sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP odberateľom, ktoré bez ďalšieho zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy. V súlade s ustanovením § 369c ods.1 veta druhá zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

51. Pokiaľ poskytovateľ v príslušnom období kalendárneho mesiaca nedodrží garantované parametre poskytovania SaaS/doplnkovej služby, má odberateľ právo na finančnú kompenzáciu, pričom táto kompenzácia je poskytnutá v nadväznosti na uznanú reklamáciu v nasledujúcej výške:
Dostupnosť za obdobie  -  Výška kompenzácie
Menej ako 90,0% alebo rovnako alebo viac ako 85%  -  15%
Menej ako 85%  -  30%

Poskytovateľ poskytne odberateľovi kompenzáciu formou zľavy za poskytnutie doplnkovej služby na ďalšie platobné obdobie.